"e-Świętokrzyskie" - budowa sieci światłowodowych

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

O Projekcie

Strony w artykule:
O Projekcie
Mapa sieci
Stan prac na koniec 2011r.
Pokaż wszystko

Projekt pod nazwą „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” realizowany jest w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego na terenie Miasta Kielce. Inwestycja ma charakter liniowy o całkowitej długości 79,36 kilometrów.

Celem głównym projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" jest rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2013 dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz innych jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny Internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie stworzenie lokalnej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze projektu.

Wśród celów szczegółowych projektu należy wymienić:

 • budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w mieście Kielce dla 150 jednostek organizacyjnych w mieście,
 • obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych instytucji publicznych,
 • poprawa jakości użytkowanych usług telekomunikacyjnych,
 • zapewnienie minimalnej przepustowości portu użytkownika końcowego na poziomie minimum 6Mbps,
 • wyrównanie dysproporcji przestrzennych w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej poprzez budowę 79 km sieci światłowodowej na obszarze miasta Kielce.
 • utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu dla mieszkańców Kielc w formie 20 hot spotów.

Projekt wpłynie pozytywnie na:

 • rozwój e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa i innych poprzez połączenie instytucji miejskich,
 • przyczynienie się do podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 • umożliwienie stosowania zaawansowanych, rozproszonych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich instytucjach administracji samorządowej .

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących długofalowych korzyści:

 • wzrost atrakcyjności miasta i regionu pod kątem inwestycyjnym,
 • szersza promocja miasta i regionu
 • rozwój współpracy i kooperacji pomiędzy instytucjami miasta z krajowymi oraz zagranicznymi ich odpowiednikami,
 • szerszy dostęp do oferty turystycznej miasta,
 • rozwój działalności naukowej, prowadzonej w uczelniach województwa świętokrzyskiego,
 • rozwój współpracy kulturalnej,
 • sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie województwem, powiatem i gminą (szczególnie w sytuacjach kryzysowych),
 • szerszy dostęp do zasobów współczesnej wiedzy i centrów innowacji co może stać się ważnym czynnikiem dla rozwoju społecznego obywateli.

Cele prezentowanego projektu miasta Kielce są zgodne ze szczegółowym Celem 2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, który dotyczy Stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań między sektorem B+R a gospodarką. Prezentowany projekt wpisuje się w realizację Osi priorytetowej 2. w Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Celem głównym operacji jest wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, upowszechnianie wykorzystywania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród celów szczegółowych operacji, z którymi projekt jest zgodny należy wymienić:

 • rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w regionie, mającą na celu upowszechnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu oraz umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (w tym: VOIP, Wideokonferencje, usługi typu Triple Play itp.),
 • wdrażanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo i zapobiegających zagrożeniom (w tym: monitoring, sterowanie sygnalizacją itp.).

Poniżej prezentujemy mapę sieci światłowodowej łączącej 150 jednostek publicznych:

pdf mapa.pdf


Poniżej prezentujemy poglądową mapę zaawansowania prac na koniec 2011 roku

pdf stan_prac_na_koniec_2011r.pdf

 

Wyszukiwarka


Informacje o plikach cookie

W serwisie e-swietokrzyskie.kielce.eu wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Czytaj więcej...